0109328Food Security and Resources Base in Community
ความมั่นคงทางอาหารและฐานทรัพยากรในชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารในฐานะที่เป็น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ความสัมพันธ์ของความมั่นคงทางอาหาร
และฐานทรัพยากรในชุมชน ปัญหา อุปสรรคสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยุทธศาสตร์ ทิศทางและแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ข้อถกเถียง ตลอดจนชุดประสบการณ์และบทเรียน

Definitions and importance of food security; important issues on creating food security as global sustainable development goals (SDGs); relationship between food security and resources base in community; problems
and obstacles in creating food security; strategy, direction, and method for creating food security by agencies and organizations; discussions, experiences, and lessons in creating food security in Thai society; roles and
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54