0109323Knowledge Management for Community and Social Development
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของความรู้และการจัดการความรู้ บทบาทของ การจัดการความรู้ต่อองค์กรชุมชน กระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐและชุมชน


Definitions, importance, and types of knowledge and knowledge management; the role of knowledge management on community organizations; knowledge management process; case study of knowledge management in public
and community organizations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54