0109323Community Organization Development
การพัฒนาองค์การชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายขององค์กรชุมชน ความแตกต่างและประเภทขององค์กรชุมชน การเกิดขึ้นขององค์กรชุมชน บทบาท หน้าที่ขององค์กรชุมชน กระบวนการและเทคนิคของการพัฒนาองค์กรชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและล่มสลายขององค์กรชุมชน


Definitions of community organization; defferences and types of community organization; establishment of community organization; roles and duties of community organization; process and
techniques of community organization development which effecting to the strengthening and demolition of groups movement or group dynamic for community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55