0109322Research for Community and Social Development
การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน ในการตั้งประเด็นวิจัย การกำหนดกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างทางเลือกในการพัฒนา การปฏิบัติการและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

Concepts, theories, definitions, and importance of research and development with participation from community at every step; development of research topic; research scoping; research tool development and data collection;
; data analysis; creating options for development; implementation and applications of research findings
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54