0109320Research for Development
การวิจัยเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย และความสำคัญของการวิจัยและพัฒนา รูปแบบและการออกแบบการวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างทางเลือกในการพัฒนา การปฏิบัติการและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์


Concepts, theories, meaning, and importance of research and development; research format and design; instrumentation; data collection and analysis; choice-making for development; operation and research outcome in practice
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet