0109318Research Methodology of Social Science
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย โครงสร้างและองค์ประกอบของงานวิจัย รวมทั้งกระบวนการการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ฝึกการเขียนโครงการวิจัย

Definitions, structure, and elements of research; research methodology in social science; concepts; statistical method, descriptive statistics; basic statistical analysis; process and technique of using statistics;
applications of statistical software for social science research; research proposal writing practice
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54