0109318Research Method of Socail Sciences
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาปรัชญา หลักพื้นฐานและระเบียบวิธีการวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ การเสนอรายงานแผนการวิจัยนั้น ๆ


Study philosophy, fundamental and planning of research methodology of social sciences; workshop of data gathering; andalyzing; interpreting; and research presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54