0109317Research Methodology of Social Sciences
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ปรัชญา หลักพื้นฐาน และระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ การออกแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย


Philosophy, fundamental and research methodology of social sciences; design of social sciences research; Field data gathering; data analysis and research presentation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54