0109310Folk Business Group and Community Development
กลุ่มธุรกิจพื้นบ้านกับการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ควรรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนปัจจัย และกลุ่มอิทธิพลต่างๆ ในชุมชนที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและความสัมพันธ์ของกลุ่มเหล่านี้กับงานพัฒนาชุมชน


Study theories and principle that involved with foundation of economic, social And influenced groups in communities which effected to changes in communities and their relationship with community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54