0109309Development of Persons and Group's Ability
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาถึงกระบวนการที่จะทำให้สมาชิกในชุมชนแต่ละคนได้รู้ปัญหาของตนเองและของกลุ่ม การกระตุ้นให้สมาชิกเหล่านี้ได้ใช้ความสามารถของตนเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายปัญหาและแสวงหาลู่ทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
โดยผ่านกระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม ศึกษาจิตวิทยาสังคมเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกและการปฏิบัติงานของกลุ่ม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน

Study the process that effected to each member in communities to understand individual and groups problems; activating members to use their abilities for participating in problems discussion and resolution
by groups process and groups techniques; study social psychology include roles of members and groups implementation in order to apply for community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54