0109305Community Development Process
กระบวนการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ระบบ กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติการของงานพัฒนาชมชน บทบาทองค์กร ภาคส่วน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง บทบาท เทคนิคการทำงานของนักพัฒนา


System; process; and steps of implementation of community development; roles of involved organization; sectors. and network; roles and techniques of community development workers
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54