0109216Planning for Community and Social Development
การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการวางแผน และประเภทของแผน การวางแผนกลยุทธ์ เทคนิคการวางแผน แนวคิดและกระบวนการวางแผนพัฒนา ระบบข้อมูลในการวางแผนพัฒนา การประเมินผลโครงการพัฒนา การวางแผนพัฒนา
ของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทคนิค การวางแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติการวางแผนพัฒนาชุมชน

Definitions, importance, planning process and types of plan; strategic planning; planning techniques; community development concept and planning; information system for social development planning; development
project evaluation; planning for central government and local administration development; techniques for planning for participatory community development; workshop for community development planning
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55