0109215Leadership in Community Development
ภาวะผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ความสำคัญของผู้นำ ประเภทของผู้นำ คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ การประสานงาน การสร้างแรงจูงใจของผู้นำ ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร ภายใต้บทบาทของผู้นำและการสร้างภาวะผู้นำ


Definition, importance, and types of leaders; the proper qualifications of leader in different situations; coordination and motivation of leader as well as organization management under supervision of leaders and leadership process
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54