0109214Applied Geographic Information System for Community Development
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบ และประเภท ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ความหมายและประเภทของสื่อ การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสืบค้นในงานพัฒนาชุมชน


Meaning, format, and type of data and information system; geographic information system for community and social development; meaning and types of media; media production for community and social development,
application of geographic information system; searching for community development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54