0109213Development Theory
ทฤษฎีการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาสู่ความทันสมัย ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ ทฤษฎีหลังการพัฒนา


Development discourse; modernization theory, imperialism theory, dependency theory, world system theory, neo-liberal theory, and post-modern theory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54