0109213Planning for Community Development
การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายความสำคัญของการวางแผน หลักและ วิธีวิทยาการวางแผน กระบวนการและเทคนิคการวางแผนงาน โครงการ การประเมินผลโครงการทั้งในระดับชุมชนและระดับภาค โดยเน้นการฝึกปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน


Definitions; importance of planning; principle and method of planning; process And techniques of program and project planning; project evaluation at both community and regional level which emphasis
on workshop of participatiory planning with community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54