0109212Planning and Evaluating for Development
การวางแผนและประเมินผลเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด หลักการและกระบวนการวางแผน การวางแผนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น หลักการและกระบวนการประเมินผล รูปแบบการประเมินผล การประเมินผลโครงการพัฒนา


Concepts, principles, and process of planning; planning for community and local development; principles and processes of evaluation; forms of evaluation; evaluation of development project
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54