0109212Development Theory
ทฤษฎีการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วาทกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาสู่ความทันสมัย ทฤษฎีจักรวรรดินิยมทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่ ทฤษฎีหลังการพัฒนา


Development discourses; modern development theory; colonial theory; dependency theory; world system theory; neoliberalism theory; post-development theory
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54