0109210Information System for Development
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย รูปแบบ ประเภท ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม ความหมายและประเภทของสื่อ การผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในงานพัฒนาชุมชน


Definitions, forms, and types of information and information system; information system for community and social development; definitions and types of media; media production for community and social
development; applications of information system for social development work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54