0109209Principle of Sociology
หลักสังคมวิทยา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความเป็นมาของวิชาสังคมวิทยา จุดกำเนิดองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาของนักทฤษฎีคนสำคัญตั้งแต่ยุดเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการนำทฤษฎีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายปรากฎการณ์สังคมในด้านต่างๆ เพื่อความเข้าใจสังคมอย่างเป็นระบบ


Background of sociology; origin of knowledge; concepts; theories of sociology of the principal theorists from the early to the present era. Also include application of theories to describe the social phenomenon to have a systematical understanding
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55