0109208Communication for Development
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร และสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร การสื่อสารเพื่อการพัฒนา การจัดกระทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการสื่อสารใน
งานพัฒนาชุมชน รูปแบบและประเภทของสื่อเพื่อการพัฒนา กระบวนการผลิตและออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน

Meaning and importance of communication and information for social and community development; concepts and theories of communication; communication for
development; data and information processing for communication in community development work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54