0109207Social and Cultural Change
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม บริบทเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอีสาน ประเทศไทย และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


Theoretical concepts in social sciences to explain social and cultural change; context of change in Isan region, Thailand, and Mekong subregion
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet