0109205Population Studies
ประชากรศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชารัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ภาวะการเกิด การตาย การย้ายถิ่น การกระจายตัว และองค์ประกอบของประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับปัจจัยด้านต่างๆทั้งทางธรรมชาติ และเศรษฐกิจสังคม ผลกระทบของภาวะประชากรที่มีต่อปัจเจกบุคคล ชุมชน ประเทศและโลก


States of births, deaths, movements, scattering and elements of population; relationships between population and different natural and socio-economic factors ;
impacts of populatedness on individuals, community, country and the world.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55