0109204Thai Society and Culture
สังคมและวัฒนธรรมไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชารัฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร สถาบันทางสังคม ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมตลอดจนปัญหาสังคมวัฒนธรรมของสังคมไทย
Thai society relationships between society and culture socio-cultural changes and socio-cultural problems of Thai society. Study visits are required.

Background, geographic features,population, social institutions, values and culture of Thai society; relationships between society and
culture; socio-cultural changes; and socio cultural problems of Thai society.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54