0109202Cultural Anthropology
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาประวัติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ขอบข่ายและความหมายของมานุษยวิทยา พัฒนาการของสถาบันต่างๆในสังคมมนุษย์ วิวัฒนาการการปรับตัวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีในสังคมดั้งเดิม และการใช้เทคโนโลยีในสังคมสมัยใหม่


Scope and definition of anthropology; development of various institutions in human society; evolution of human adaptation to environment; way of life; technology in the old time and the modern time
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55