0109134Local and Regional Migration
การย้ายถิ่นในท้องถิ่นและภูมิภาค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาการย้ายถิ่น สถานการณ์การเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงาน เงื่อนไข ปัจจัยและผลกระทบทีมีต่อท้องถิ่น และภูมิภาคจากการย้ายถิ่น ของแรงงาน


Concept of and theory in migration studies; Situations of labor mobility Conditions, factors and effects of labor mobility on locality and region
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54