0109131Means of Production and Management of Local Resources
วิถีการผลิตและการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความคิด อุดมการณ์ ระบบการจัดการทรัพยากรและวิถีการผลิต การปรับตัวของท้องถิ่น การแสวงหาทางเลือกต่อการดำรงชีวิต


Concept, Ideology, and resource management system and mode of production; local self-adaptation; Seeking alternative livelihoods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54