0109130Economic Social and Local Cultural Changes
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น แนวคิดและวิธีการในการศึกษา เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลง ท้องถิ่นในบริบทการพัฒนาการทำให้เป็นภูมิภาคและโลกาภิวัตน์


Economy, society and local cultural communities. Concepts and study methods; Conditions and local changes in a development context; Regionalization and globalization
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54