0109128Information System for Local Development
ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในสังคม การวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนา การจัดระบบสารสนเทศท้องถิ่น การจัดทำระบบฐานข้อมูล การนำฐานข้อมูลมาใช้ในงานพัฒนา
การเผยแพร่ขยายผลองค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านสื่อต่างๆ

Approaches and theories in social communication; analysis of communication process for development; management of local information system and database system; using database
in development work; dissemination of body of knowledge through various forms of mass media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54