0109127Leadership for Local Development
ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบต่างๆ ความสำคัญของภาวะผู้นำและบทบาทผู้นำในงานพัฒนาท้องถิ่น การประเมินภาวะผู้นำในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร จิตวิทยาและเทคนิควิธีในการพัฒนาผู้นำ
กระบวนการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม องค์กรหรือสถาบัน ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงานพัฒนาท้องถิ่น

Leadership theories; importance of leadership and leaders’ role in local development; evaluation of leadership at the individual, group and organization levels; psychology and techniques in
developing leaders; process in developing and enhancing leadership at the individual, group, organization or institution level to increase the quality of local development work
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54