0109115Innovations for Local Development
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการก่อเกิดของนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาดั้งเดิม องค์ความรู้ใหม่ รูปแบบการมีส่วนร่วมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น


Innovation forming process in local development from past to present; Traditional wisdom and new body of knowledge; forms of participation and suitable technologies for local development
including synthesis of knowledge for enhancing innovations in local development
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54