0109111Fundamental Thai Economy
พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแนะนำวิชาเศรษฐกิจไทย หัวข้อ และประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยก่อนและช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ปัญหาระบบเศรษฐกิจไทยและยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การส่งออกสินค้าในยุคการค้าเสรี การพัฒนาตลาดภายในเศรษฐกิจไทย

Introduction to Thai economy and study issues of Thai economic, Thai economic during the pre-1997 economic crisis and post-1997 economic crisis; problems of Thai economic system and strategies of
national economic rehabilitation; constructing of competitive potential; exporting in free trade era; development of domestic marketing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55