0109111Fundamental Thai Economy
พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การแนะนำวิชาเศรษฐกิจไทย หัวข้อ และประเด็นการศึกษาเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยก่อนและช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ปัญหาระบบเศรษฐกิจไทยและยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การส่งออกสินค้าในยุคการค้าเสรี การพัฒนาตลาดภายในเศรษฐกิจไทย

Introduction to Thai economy and study issues of Thai economic, Thai economic during the pre-1997 economic crisis and post-1997 economic crisis; problems of Thai economic system and strategies of
national economic rehabilitation; constructing of competitive potential; exporting in free trade era; development of domestic marketing
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet