0109107Thinking Skills for Development
ทักษะการคิดเพื่อการพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องทักษะการคิด การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิด วิธีการการพัฒนาทักษะการคิด การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ
กระบวนการนำทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาความสัมพันธ์ของทักษะการคิดและวิจารณญาณ หลักการคิดและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Key principles about thinking skills; systematic thinking; creative thinking; critical thinking; key elements in developing thinking skills; methods for developing thinking skills; development of thinking skills and different
types of thinking; applications of thinking skills in development; relationship between thinking skills and judgment; principles of thinking and information analysis and application to solve daily life problems
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55