0109106Introduction to Anthropology
มานุษยวิทยาเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและขอบข่ายของมานุษยวิทยาสำรวจเนื้อหาและมโนทัศน์พื้นฐานทางมานุษยวิทยา ซึ่งรวมสาขาย่อยต่างๆ แนวความคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อความคิดมานุษยวิทยาร่วมสมัย รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม


Definitions and scope of anthropology; basic content and concepts in anthropology as well as its subfields; philosophical concepts influencing contemporary anthropological concepts, and cultural studies
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55