0109104Introduction to Thai Economy
พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทย

Definitions and importance of economy; concepts and theories in economy; economic systems; characteristics and structure of Thai economy; history of Thai economy; economic crisis; development
of Thai economy and ASEAN Economic Community and its impacts on Thai economy
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55