0109104Introduction to Anthropology
มานุษยวิทยาเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและขอบข่ายของมานุษยวิทยา แนวทฤษฎีมานุษยวิทยาในยุคแรกมาจนถึงประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและแนวความคิดทางปรัชญาที่มีอิทธิพลต่อความคิดมานุษยวิทยาร่วมสมัย รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม สถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


Definitions and scopes of anthropology; anthropology theory approaches from the early date to the second World War period; the idea of philosophy that influence contemporary thoughts of anthropology.; Including study of culture and relevant institutions
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54