0109103Fundamental Thai Economy
พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจไทย และความเป็นมาของเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย กับประชาคม ASEAN


Concept of economics; Thai economy system and background of Thai economy from the past to the present; Social and economic changes that effecting to national development; trends of Thai economy and ASEAN community
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54