0109102Thai Politics and Government
การเมืองการปกครองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิรูปการปกครองของรัชกาลที่ 5 การสิ้นสุดของการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การปกครองแบบเผด็จการ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2540 ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการรัฐประหาร 2549

Administrative reform of the King Rama 5; The end of absolute monarchy and authoritarian regime; events 14 October 1973, 6 October 1976, and May 1992; half a
democracy regime; Thai politics under the constitution of 1997; political conflicts after the 2006 coup
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54