0109101Introduction to of Thai Economy and Politics
พื้นฐานเศรษฐกิจและการเมืองไทย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการ เศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับการเมือง เศรษฐกิจไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจโลก


Meaning and importance of economy; theoretical concepts in development, economy, and politics in Thailand, relationships of economic system in different scales relevant to Thai politics and economy; ASEAN economic community and global economy
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet