0001057Eastern and Western Ways
วิถีตะวันออก วิถีตะวันตก
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมาของวิถีคิดทางปรัชญา และความเชื่อทางศาสนาที่เป็นรากฐานของโลกตะวันออกและโลกตะวันตก ในอดีตและปัจจุบัน และเปรียเทียบแนวคิดและความเชื่อพื้นฐานสังคมของโลกทั้ง 2 ฝ่าย


History of philosophical concepts and religious beliefs which are roots of eastern and western worlds in past and present , and comparison of basic concepts and beliefs of both worlds.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54