0001084Chinese for Tourism
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, สำนักศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจท่องเที่ยว ศัพท์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว


Vocabulary, idiom and statement in tourism; concerning Thai arts, culture, tradition and tourist spot.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54