0108203Introduction to Local Administrative Laws
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการปกครองท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ การจัดระเบียบการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักความรู้เบื้องต้นกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง โดยเน้นเนื้อหารูปแบบการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการที่ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งชาติ

Concepts of administrative law public services organizating central administration regional administration and local administration basic knowledge of laws constitutional law and administrative law with emphasis on contents and forms of decentralization
to local administration according to the principles provided in the National Constitution
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet