0109319Applied Anthropology community Development
มานุษยวิทยาประยุกต์กับงานพัฒนาชุมชน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาความเป็นมาของมานุษยวิทยา การนำเอาทฤษฎีและวิธีการของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไปใชัในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติในงานพัฒนาชุมชน 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54