0107467Development of Urban Community in Developing Country
การพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศกำลังพัฒนา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบ การพัฒนา และปัญหาของชุมชนเมืองต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่มีผลต่อรูปแบบและโครงสร้างทางพื้นที่ วิวัฒนาการและปัญหาของชุมชนเมือง ภายใต้การนำของผู้นำในประเทศ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน


Patterns, development and problems of urban communities in developing countries, external and internal factors influencing spatial patterns and structure, evolution of urban communities
and community problems under the administration of the country leaders and the capitalist economy system in today's age
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet