0107466Local Resources Management
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรบริหารส่วนตำบล รวมทั้งองค์ประกอบของทรัพยากรท้องถิ่น
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร และองค์กรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Importance of local resources, concepts of local resource management made by both private sectors and subdistrict administrative organizations, elements of local resources,
problems and resolutions to maximize capacity in managing local resources to the highest benefits
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54