0107448Watershed Management
การจัดการลุ่มน้ำ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ลุ่มน้ำ โครงสร้างของทรัพยากรลุ่มน้ำและสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการปริมาณ คุณภาพ การจัดการต้นน้ำ การวางแผนจัดการลุ่มน้ำ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำ


Concepts of watershed areas, structure of watershed resources, ecology balance, principles for managing water quantity and quality, water source management, watershed management planning,
community involvement in watershed management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54