0107404Settlement Geography and Urban and Regional Planning
ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและการวางแผนผังเมืองและผังภูมิภาค
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดการตั้งถิ่นฐานมนุษย์และกระบวนการกลายเป็นเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับเมืองและชนบท ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการขยายตัว การเติบโตหรือความเสื่อมถอยของภูมิภาคเมืองและชนบท ทฤษฎีการวางผังเมืองและผังภูมิภาค
การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระบบเมืองและภาค การวางแผน การพัฒนาภาคเมือง และภาคชนบท การกำหนดนโยบายและสนับสนุนทางพื้นที่สำหรับการวางผังเมือง และแผนภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

Concepts of human settlement and urbanization process; theories related to urban and rural areas; geography factors affecting expansion, growth or deterioration of urban and rural areas; urban and regional planning theories,
the growth and economic development of spatial organization; urban and regional development planning; emphasis on the principle and efficiency policy and spatial implementation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54