0107403Professional Practicum
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การปฏิบัติงานเต็มเวลาเพื่อการฝึกอาชีพทางภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ในหน่วยงานของเอกชนหรือรัฐโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา


Full-time practice on geography for development and resources management at public or private organizations for one semester with the approval of the program
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54