0107401Integrated Natural Resources Management and Environment
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภูมิศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
กระบวนการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการวางแผนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิธีการบริหารทรัพยากร อย่างยั่งยืน

Process on resource and environment management. Plans for resource and environment management by economic theory, policy and laws relevant to resource and environment management.
Guidelines on planning resolution for environmental effect, method for identifying environmental quality standards, sustainable resources management
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54