0109318Research Method of Social Science
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หน่วยกิต3 (3-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศึกษาปรัชญา หลักพื้นฐานและระเบียนวิธีการวางแผนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และการเสนอรายงานแผนการวิจัยนั้นๆ 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54